Період публікації:

від

до

Категорія:

Інформація про міжнародне співробітництво ПТНЗ Львівської області на 2014 рік

 

min
max

Львівське ВПУ ресторанного сервісу та туризму

Назва країни,

організаціі

Назва проекту

(тематич-ний напрям співпраці)

Партнери та виконавці проекту

Договірно -правова база

Мета

проекту

(співпраці)

Завдання

проекту

(співпраці)

Тривалість проекту

(співпраці)

Основні досягнення та результати

Плани

Франція

Ліцей LEON BLUM

Співпраця навчальних закладів

Провізор

м. Рукебуш,

викладачі

м. Дезафі,

м. Гріфон

Договір

від 27.04.2010

Підвищення рівня навчання учнів

Обмін учнівськими групами, викладачами, навчальними матеріалами в навчальних цілях, організація практики учнів в готелях Франції.

20.04.2009 -

30.12.2019 р.

Стажування учнів на місцях практики, наданих Ліцеєм

Стажування французьких студентів у готелях Львова.

Обмін делегаціями викладачів та учнів.

Обмін студентськими групами, викладачами, навчальними матеріалами в навчальних цілях, організація практики учнів в готелях Франції.

Словацька

Республіка

Stredna odorna skola obchodu a sluzieb Martin.

Співпраця навчальних закладів

Директор

Ладіслав Біром

Договір№1

30.01.2013

Доповнення професійних знань та навиків учнів і вдосконалення іноземних мов

Обмін учнівськими групами, викладачами, навчальними матеріалами в навчальних цілях, організація практики учнів в готелях Словаччини.

Безстроковий

Стажування учнів на місцях практики, наданих Школою.

Стажування словацьких студентів на навчальних дільницях училища.

Обмін делегаціями викладачів та учнів

Обмін студентськими групами, викладачами, навчальними матеріалами в навчальних цілях, організація практики учнів в готелях Словаччини.

Італія

Центр професій-ного навчання з підготовки кадрів

м. Касарго.

Співпраця навчальних закладів

Директор

Марко Кіміно

Договір

03.04.2013

Розвиток міжкультур-них зв’язків

Організація навчальних проектів в сфері ресторанного та готельного господарства, обмін групами учнів, участь в спільних професійних конкурсах.

03.04.2013-

31.12.2014

Обмін делегаціями викладачів та учнів, спільні майстер-класи національних кухонь,

ознайомлення із культурою та традиціями регіонів.

Організація навчальних проектів в сфері ресторанного та готельного господарства, обмін групами учнів, участь в спільних професійних конкурсах.

Кіпр

Пафос,

Mesoyios College

Співпраця навчальних закладів

Директор

Теодорос Антоніо

Договір

07.02.2013

Розвиток між культур-них зв’язків

Організація навчальних проектів в сфері ресторанного та готельного господарства.

Безстроковий

Продовження навчанняв MesoyiosCollege за професіями ресторанного напрямку учнів училища.

Продовження навчанняв MesoyiosCollege за професіями готельно-ресторанного напрямку учнів училища.

Швейца-рія

IMI University Centre

Співпраця навчальних закладів

Директор

Андреас Брайтенмосер Бирки

Угода про співпрацю

від 20.01.2011

Спільні проекти з між народ-них досліджень та обмін досвідом.

Обмін між сторонами, включаючи взаємні візити викладачів для проведення досліджень, лекцій та семінарів, конференцій, ярмарків професій.

Безстроковий

Спільні консультації із сприяння реклами навчання, забезпечення основи для укладання подальших угод.

Обмін між сторонами, включаючи взаємні візити викладачів для проведення досліджень, лекцій та семінарів, конференцій, ярмарків професій.

Федеративна РеспублікаНімеччина

Фонд Горста Рогуша

Сприяння у вдоскона-ленні освіти

Фонд Горста Рогуша

Договір про співпрацю

від 13.03.13

Фонд Горста Роґуша має за мету своїм сприянням та наданням освіти зробити внесок в країни із значно нижчим середнім рівнем доходів ніж у Німеччині і зрівняти їх із німецькими. Надати допомогу молодим людям (випускни-кам училища) відкрити власний бізнес

Відповідно до Статуту, Фонд
проводить семінари, майстер-класи
та тренінги спеціально для підвищення
кваліфікації молодих людей для
того, щоб вони могли стати
самостійними підприємцями

Фонд бере на себе витрати на
проведе-ння семінарів

13.03.13-13.03.20 р.

(термін дії угоди 7 років)

Проведено ряд навчальних семінарів для учнів за професіями готельно-ресторанного та комерційного напрямків .

Продовження навчання за програмою Фонду.

  • Фонд буде впроваджувати в життя систему фінансування для підприємців-початківців під вигідний процент, залучивши різні установи та особи, які надають фінансові послуги та різні засоби стимулювання

РеспублікаПольща

Об’єдна-

ння

готельно-туристич-них шкіл м.Свідніци

Співпраця навчальних закладів

Директор

п. Альдона Лішка

Партнер-ський договір

від 17.04.2009

Доповнення професійних знань та навиків учнів і вдосконалення іноземних мов

Організація навчальних проектів в сфері ресторанного та готельного господарства, обмін групами учнів, участь в спільних професійних конкурсах.

Безстроковий

Обмін делегаціями викладачів та учнів, спільні майстер-класи національних кухонь,

ознайомлення із культурою та традиціями регіонів.

Організація навчальних проектів в сфері ресторанного та готельного господарства, обмін групами студентів, участь в спільних професійних конкурсах.

Канада

Проект «Навички для працевлаш-тування»

Члени Наглядової Ради

Підписано Меморан-дум про взаємопо-розуміння

21.11.2012

Партнери проекту зосереджу-ватимуть свої зусилля на наступних напрямках:

Порівняль-ний аналіз програм бізнес-навчання

для спеціальнос-ті 5.03050702 «Комерційна діяльність» .

Ґендерна рівність.

Екологічна грамотність.

Перегляд наявних в Україні підручників, посібників та інших ресурсів;

Перегляд структури та змісту курсів бізнес-навчання через

впровадження ряду рекомендацій.

Розробка   посібників з інноваційних методик викладання та методів оцінки у програмі бізнес-навчання, маркетингу та розвитку малого бізнесу

Тривалість

проекту –

4,5 роки

Навчальні семінари,які були організовані для керівництва та педагогічного колективу пілотних навчальних закладів. Керівництво та викладачі партнерських

навчальних закладів взяли участь у навчальній поїздці до Канади.

Технічна спроможність навчальних закладів буде впроваджена шляхом закупівлі необхідного обладнання;

отримання доступу до кращого міжнародного

досвіду, методів викладання, розробки програм, управління проектами. Питання ґендерної рівності будуть інтегровані у всі заходи Проекту.

Львівський професійний ліцей торгівлі та сфери послуг

Назва країни,

організаціі

Назва проекту

(тематич-ний напрям співпраці)

Партне-ри та виконав-ці проекту

Договірно -

правова база

Мета проекту

(співпраці)

Завдання

проекту

(співпраці)

Тривалість проекту

(співпраці)

Основні досягнення

та результати

Плани

Федера-тивна РеспублікаНімеччина

Фонд Горста Рогуша

Організація семінарів

Фонд Горста Рогуша,

Львівський ПЛ торгівлі та сфери послуг.

Угода про співпра-цю

Залучення учнівської молоді до організації власного бізнесу на основі професійних знань.

Проведення семінарів – тренінгів на тему «Успіх можна спланував-ти»

Січень – березень 2014р.

Проведення навчання з учнівською молоддю:

21.011.2014р. –

І етап;

14.02.12014р. –

ІІ етап:

10.03.2014р. –

ІІІ етап

Участь у семінарах проекту.

РеспублікаПольща м.Пулави

Співпраця з обміну досвідом у сфері навчання.

Профе-сійна школа

ім. Стефанії Земполо-вської

Угода про співпра-цю від 16.12.2013 р.

Обмін досвідом у сфері професійної підготовки.

Обмін учнями для вивчення досвіду роботи навчальних закладів

16.12.2013р.- 16.12.2019р.

Проведення спільних навчальних та виховних заходів.

Обмін досвідом у сфері професійної підготовки

Ставропігійське вище професійне училище м. Львова

Назва країни,

органі-заціі

Назва проекту

(тематич-ний напрям співпраці)

Партне-ри та

виконав-ці проекту

Договір

но -

правова база

Мета

проекту

(співпраці)

Завдання

проекту

(співпраці)

Тривалість проекту

(співпраці)

Основні досягнення та результати

Плани

Словаць-ка Республі-ка, середня професій-на полігра-фічна школа

Співробіт-ництво (партнерст-во)

ДНЗ

«Ставро-пігійське ВПУ

м. Львова» Stredna odborna skolapolygraficka Департа-мент освіти і науки Львівсь-кої облдерж-адміні-страції.

Двосто-ронній обмін досві-дом педаго-гічних праців-ників навчаль-них закладів України і Словакії
та підви-щення якості профе-сійної освіти.

Поширення знань учнів та педагогічних працівників в галузі сучасних освітніх технологій.

Обмін досвідом щодо навчально-методичного забезпечен-ня навчального процесу фахівців поліграфіч-ної галузі;

співпраця з роботодав-цями поліграфічних підприємств та проходжен-ня виробничої практики.

з 07.06.2013р.,

безстроковий

В 2013 р. здійснено ознайомлення з

матеріально-технічним забезпеченням обох навчальних закладів та

організацією навчально-

виробничого процесу.

В жовтні 2014 р. заплановане

проведення міжнародної конференції за участю педагогіч-них працівників поліграфічних навчальних закладів України та Словаччини.

Львівське вище художнє професійне училище

Назва країни

(органі-зації)

Назва проекту

 

Партнери та виконавці проекту

Дого-вірно-право-ва база

Мета проекту

Завдання

проекту

Тривалість

проекту

Основні досягнення та результати

Плани

Німеччи-на,

Благодій-ний

Фонд ім.. Ебергарда Шьока

Підготовка висококва-ліфікованих робітників за професією «Реставра-тор декоративно-художніх фарбувань,

маляр»

Фонд ім.Е.Шьока

Департа-мент освіти і науки Львівської обласної державної адмініст-рації,

ЛВПХУ

Дого-вір

(жов-тень 2008р)

Модернізація професійно-технічної освіти у будівництві та її гармонізація до стандартів,

прийнятих у Західній Європі

Створення сучасної матеріально-технічної бази для підготовки

висококвалі-фікованих робітників,

модернізація професії «Реставра-тор декоративно-художніх фарбувань,

маляр»,

орієнтація її на європейські стандарти,

доповнення цієї професії ступенем вищої освіти (освітньо-кваліфіка-ційним рівнем «молодший спеціаліст»).

2008-2014

Створення сучасних навчально-виробничих майстерень та кабінетів професійно-теоретичної підготовки,

підвищення кваліфікації майстрів і викладачів у м.Дюссельдорфі у технологічному центрі Гільдії малярів

(Німеччина),

підвищення кваліфікації майстрів і викладачів у майстернях ЛВПХУ під керівництвом майстра із Німеччини,

систематичне проведення семінарів за участю партнерів,

модульне навчання,

випуск трьох груп проекту.

Доповнення професії ступенем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

спеціальність «Дизайн»),

систематизація навчальних програм,

дидактичних матеріалів та проектної документації

для вільного ознайомлення закладами ПТО України,

розповсюдження результатів проекту шляхом створення центру підвищення кваліфікації майстрів в/н даного профілю на базі ЛВПХУ або за участю майстрів проекту на базі інших навчальних закладів.

Німеччи-на,

Благодій-ний

Фонд ім.. Ебергарда Шьока

Підготовка висококва-ліфікованих робітників за рофесією «Реставра-тор виробів з дерева,

столяр»

Фонд ім.Е.Шьока

Департа-мент освіти і науки Львівської обласної державної адміністра-ції,

ЛВПХУ,

Німецьке товариство з між- народного

співробіт-ництва (GIZ)

Дого-вір

(бере-зень

2011р)

Модернізація професійно-технічної освіти у деревооброб-ці та її гармонізація до стандартів,

прийнятих у Західній Європі

Створення сучасної матеріально-технічної бази для підготовки

висококвалі-фікованих робітників,

модернізація професії «Реставра-тор виробів з дерева,

столяр».

2011-2016

Створення сучасних навчально-виробничих столярних майстерень механічної та ручної обробки деревини та кабінету професійно-теоретичної підготовки,

оснащення майстерень сучасними верстатами,

підвищення кваліфікації майстрів і викладачів.

Cтворення

сучасної майстерні меблевого виробництва ,

систематизація навчальних програм, дидак-

тичних матеріалів та проектної документації для вільного ознайомлення закладами ПТО України,

розповсюдження результатів проекту шляхом створення центру підвищення кваліфікації майстрів в/н.

Вище професійне училище № 29 м. Львова

Назва країни

(органі-зації)

Назва проекту

 

Партнери та виконавці проекту

Договір-но -правова база

Мета проекту

 

Завдання

Проекту

(співпраці)

Тривалість

проекту

(співпраці)

Основні досягнення та результати

Плани

РеспублікаПольща

м.М‘ястко

Професій-но-технічне училище

Міжнарод-на діяльність. Участь у спільних

проектах та заходах.

Професійно-технічне

училище у м. М’ястку Республіка

Польща та ВПУ №29

м. Львова.

Угода про

співпра-цю

Спільний вклад у розвиток взаємного порозумі-ння і мирного співісну-вання наших народів.

Дружні контакти та співпраця педагогіч-

них та учнівсь-ких

колекти-вів.

Знайомство з навчально-методичним забезпечен-ням різних предметів та професій.

Взаємовідві-дування педагогів та учнівських груп.

Краєзнавчі екскурсії.

Знайомство з історією і культурою   народів України та Польщі.

Угода безтермінова

Вивчення культури народів.

Екскурсії.

Обмін досвідом навчання.

Знайомство з дозвіллям учнів навчального закладу Польщі.

Дружба та партнерство між учнями України та Польщі.

Продовження співпраці,

Участь у спільних заходах.

Львівський професійний ліцей побутового обслуговування

Назва країни

(органі-зації)

Назва проекту

 

Партнери та виконавці проекту

Договір-но -правова база

Мета проекту

Завдання

проекту

Тривалість

проекту

Основні досягнення та результати

Плани

Республіка Польща

Варшава

ТЗОВ «EWL»

Обмін досвідом

ТЗОВ

«EWL»

ЛПЛПО

Договір про співпра-цю від

19.12.2013

Співробітництво щодо проходження виробни-чої практики учнів та стажуван-ня працівників ліцею за профе-сією «Кравець-зарійник»

Підвищення рівня кваліфікації учнів та майстрів в/н.

19.12.2013-

19.12.2014

 

Подальша співпраця

Дрогобицький професійний політехнічний ліцей

Назва країни

(органі-зації)

Назва проекту

 

Партнери та виконавці проекту

Договір-но -правова база

Мета проекту

Завдання

проекту

Тривалість

проекту

Основні досягнення та результати

Плани

Республіка

Польща

м. Остшешув

Комплекс шкіл №3

Освітньо-культур-ний   та практично-організаційний

ДППЛ та Комплекс шкіл № 3 під патронатом Староства

м. Остшешув

Угода від 26.09.08р.

Ознайом-лення з навчально-метеріаль-ною базою,вивчення історії та культурних традицій.

Вивчення досягнень навчальних закладів, культурна співпраця.

Безтерміновий

ДППЛ отримав у подарунок мультимедійний проектор та 10 комп‘ютерів

Продовження співпраці, участь у спільних культурних заходах

Республіка Чехія

м. Літомишль

Садівнича школа

Освітньо-культурний

проект

ДППЛ та

Садівнича школа м. Літомишль

Угода від 26.09.08р.

Ознойомлення з культурою та традиціями

Культурна співпраця,

Участь у спільних

проектах

Безтерміновий

Участь у спільних заходах

Продовження співпраці

Словацька республіка

Середня спеціальна школа городниц-тва м. П‘єштани

Освітньо-культурний

проект

ДППЛ та

Середня спеціальна школа городниц-тва м. П‘єштани

Угода від 26.09.08р.

Ознойомлення з культурою та традиціями

Культурна співпраця,

Участь у спільних

заходах

Безтерміновий

Участь у спільних заходах

Продовження співпраці

Немає коментарів

Анонси
Календар подій
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини
Ми у Facebook
Ми у Facebook